Familiebeleid

Familieleden en naasten van een cliënt van GGZ Momentum zijn belangrijk bij het herstel tijdens de behandeling van een cliënt. Indien client akkoord geeft worden familieleden meegenomen in de informatiebehoefte en op de hoogte gehouden van de behandeling. Wij zijn als GGZ instelling overtuigd dat een goede samenwerking tussen cliënt, behandelaar en familie of naasten bijdraagt aan een betere behandeling. Een goede samenwerking kan bovendien het herstel van de cliënt versnellen.

GGZ Momentum heeft daarom een familiebeleid opgesteld. In dit familiebeleid staat omschreven hoe wij jou betrekken bij de behandeling en ondersteunen bij de zorg van jouw familielid. Lees en bekijk op deze pagina wat ons familiebeleid inhoudt en wat je kunt verwachten.

1. Inleiding

Met familieleden en naasten bedoelen wij iedereen die een directe relatie heeft met de cliënt. Dit kan naast een partner natuurlijk ook een (pleeg)ouder zijn, een broer of zus of kinderen. Naasten kunnen ook andere betrokkenen zijn als een goede vriend, vriendin, huisgenoot of iemand anders die zich om een andere reden bij de cliënt betrokken voelt.

2. Visie

GGZ Momentum wil een gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorginstelling zijn die zich toelegt op het bieden van zorg aan mensen die problemen hebben met het gebruik van genotsmiddelen en mensen waarvan het leven door hun gewicht en eetgewoonten wordt beheerst. Niet alleen voor deze problemen willen we zorg bieden maar ook voor alle bijkomende problemen zoals persoonlijkheidsproblemen, stemmingsproblemen en angstproblemen.

Effectief, doelmatig en duurzaam

De zorg die GGZ Momentum wil bieden dient effectief, doelmatig en duurzaam te zijn, waarbij de belastbaarheid van de zorgvrager, de medewerkers en de maatschappij telkens kritisch zal worden meegewogen.

Persoonlijke ervaringen van ieder individu

GGZ Momentum wil zorg bieden aan haar zorgvragers vanuit een existentieel mensbeeld. Kort gezegd wil een existentieel mensbeeld zeggen dat wij kijken naar mensen vanuit de opvatting dat mensen ernaar streven om een individu te kunnen zijn, om te kunnen bestaan als individu. Daarbij komt ook de opvatting dat het bestaan van een mens niet te reduceren is tot iets anders dan zijn eigen ervaringen. Als je dat accepteert als mensbeeld dan kun je de emoties, het gedrag en gedachten van een persoon alleen begrijpen vanuit de wens om een individu te kunnen zijn en vanuit zijn of haar persoonlijke ervaringen. Subjectiviteit, het persoonlijke, de persoonlijke ervaringen van onze cliënten staan dan ook centraal in onze behandelvisie.

Leren omgaan met angst

Vanuit een existentieel mensbeeld kun je ook kijken naar de klachten of het lijden van onze cliënten. De wens om te willen bestaan, en dan specifiek om te bestaan als individu, gaat immers gepaard met de angst dat bestaan op te geven. Letterlijk door de dood te vrezen bijvoorbeeld maar ook minder letterlijk door de vrees om onopgemerkt te blijven en niet gezien te worden. Die angst kan zich op allerlei wijzen manifesteren in alle aspecten van het leven en de mate waarin we deze angst ervaren en de wijze waarop we omgaan met die angst is, zo menen wij, bepalend voor het geestelijk welzijn.

De worsteling met die angsten kan ons ook belemmeren in het verwezenlijken van onze individualiteit en van dat wat wij als waardevol ervaren in het leven. En soms kan die worsteling zo belemmerend zijn dat het ons dagelijks functioneren, gaat bedreigen en spreken we van stemmingsproblemen, angststoornissen, dwangklachten maar ook verslavings– of eetproblematiek.

Meer dan de klacht alleen

Wij zien het Bio-psycho-sociaal model door de existentiële bril in de zin dat die existentiële angsten volgens ons een “biologisch gegeven” zijn en in een dynamische wisselwerking zijn met omgevingsfactoren. Ze vormen de basis onder onze ervaringen en dragen bij aan het vormen van structuren als karakter en persoonlijkheid wat zich weer uit in gedragsmatige structuren en reacties. Het zijn de structuren die bepalen hoe we kijken naar de wereld, hoe we de wereld ervaren en hoe we in die wereld staan.

Psychische problemen zien wij dan ook als minder gunstige uitkomsten van deze dynamische wisselwerking, wat uiteindelijk belemmerend zou kunnen zijn in het realiseren van dat wat men als belangrijk of zinvol ervaart in het leven. In de behandeling van mentale problemen staat bij GGZ Momentum het individu, zijn constitutie, zijn ervaring en levensverhaal centraal.

Systemische benadering

Problemen waarvoor mensen zorg zoeken worden in deze visie ervaren als een integraal deel van de persoon. Dit betekent min of meer dat de problemen waarvoor mensen zorg zoeken niet als van de persoon geïsoleerde fenomenen kunnen worden beschouwd, zoals een diagnose dat in essentie doet, maar meer als een geheel geïntegreerd aspect van de zorgvrager zelf beschouwd kan worden. De consequentie is dan ook dat we, vanuit deze visie geredeneerd, psychische problemen pas begrijpen als we de persoonlijke geschiedenis van de hulpvrager kennen. Het mag duidelijk zijn dat wij naast het individuele vooral ook een “systemische benadering” integreren in ons aanbod.

Ook is de consequentie dat het gedragsmatige aspect van de zorgvrager wel het uitgangspunt voor behandeling is, maar dat het nooit het enige aspect of zelfs het eindpunt voor behandeling is. Het bovenstaande gelezen hebbende zal duidelijk zijn dat ons hulp aanbod dan ook altijd meerdere aspecten zal beslaan. Ons zorgaanbod is dan ook breed en bestaat onder andere uit: medische zorg, psychotherapeutische zorg, systeemtherapie, spiritualiteit en ervaringsdeskundigheid.

De onderliggende klacht als kern

We zien middelengebruik of eetproblemen als een onbewuste strategie die je in het leven hebt ontwikkeld om om te gaan met situaties die je structureel als belastend of moeilijk ervaart. Bijvoorbeeld door de eisen die er aan je in het sociale verkeer worden gesteld, of op het werk, school of binnen het gezin. De spanningen die dat veroorzaakt zouden dragelijk gemaakt worden met (genots)middelen.

Omdat je het als een structureel probleem ervaart ligt herhaald gebruik voor de hand wat tot een eetstoornis of een verslaving leidt. Mensen die hiertoe geneigd zijn hebben vaak ook last van prestatiedrang, perfectionisme of juist gedrag dat kenmerken heeft als terughoudendheid in sociale contacten, een hoge mate van onzekerheid, een grote behoefte om aardig gevonden te willen worden en stressgevoelig zijn. Als je dergelijke kenmerken hebt loop je een verhoogde kans om bijvoorbeeld in een bepaalde levensfase, of onder bepaalde aanhoudende omstandigheden zoals een hoge werkdruk of een traumatische ervaring, gebruik te maken van middelen om de spanningen wat te verlagen. Heel bekend is bijvoorbeeld het drankgebruik om je tijdens een feestje of een praatje wat comfortabeler te kunnen voelen. Het is dan ook te begrijpen vanuit dit standpunt dat verslavingsproblemen en eetproblemen nooit alleen voorkomen maar altijd of in de meeste gevallen gepaard gaan met bijkomende klachten. Het zijn die onderliggende klachten die aangepakt dienen te worden om de kern te raken.

3. Richtlijnen voor de wijze waarop familieleden en naasten worden bejegend, geïnformeerd en betrokken

Wij vinden het belangrijk dat familie wordt betrokken bij de behandeling van de cliënt. Onze behandelaars zullen daarom, waar mogelijk, jou als familielid/naaste informeren en betrekken bij de behandeling. Wanneer dit mogelijk is zullen betrokken behandelaren u met  aandacht en zorgvuldigheid benaderen. De cliënt wordt altijd gevraagd op welke manier hij/zij het prettig vindt dat familieleden wel/niet betrokken worden bij de behandeling. Het namelijk zo zijn dat de cliënt niet wilt dat zijn/haar familie bij de behandeling betrokken wordt of hierover geïnformeerd wordt. Wanneer dit het geval is dan heeft u in enkele opzichten als familielid/naaste alsnog recht op bepaalde informatie.

Als familielid is het mogelijk om informatie te ontvangen over het familiebeleid van GGZ Momentum;

  • De algemene gang van zaken in GGZ Momentum (zorgaanbod en rechtspositie);
  • Algemene voorlichting voor familieleden over ons cursus en therapie aanbod;
  • Familieverenigingen en lotgenotencontact;
  • De algemene klachtenregeling van GGZ Momentum.

Aanleiding

GGZ Momentum is ervan overtuigd dat een goede samenwerking bijdraagt aan het herstel van de cliënt. Deze samenwerking vindt plaats tussen de drie partijen, namelijk: cliënt, behandelaar en familie (triade). Het is daarom van essentieel belang dat wij de cliënt vragen op welke manier hij/zij de betrokkenheid van familieleden in de behandeling graag willen (terug) zien.

Doel

Het doel is om een stabiele situatie voor zowel de cliënt als zijn/haar familie creëren. Als familielid zijnde heb jij afhankelijk van een aantal factoren recht op bepaalde informatie. Geeft de cliënt bijvoorbeeld wel/geen toestemming om jou te betrekken en te informeren.

GGZ Momentum biedt diverse behandelingen aan. De rechten die jij hebt als familielid of naaste zijn binnen deze verschillende omstandigheden hetzelfde, namelijk dat er in overleg met de cliënt wordt bepaald of en hoe familie betrokken wordt.

Cliënt geeft geen toestemming om familie te betrekken

Indien een cliënt geen toestemming geeft over het inlichten/informeren van familie dan zal de betreffende behandelaar bij de cliënt nagaan wat hiervan de reden is. De client wordt medegedeeld dat het wenselijk is om familie te informeren bij de behandeling en indien dit alsnog niet akkoord is of er wellicht een familielid of ander contactpersoon bij de client en de behandeling betrokken wordt. Welke keuze de cliënt ook maakt, de behandelaar respecteert de uiteindelijke keuze.

Als familielid heb je wel recht op algemene, niet persoonsgebonden informatie over de gang van zaken van onze instelling, de rechten van familie en cliënt, over ziektebeelden en de verschillende behandelmogelijkheden die wij aanbieden.

Wat kan jij verwachten?

Als familielid is het belangrijk dat jij informatie over de situatie van de cliënt ontvangt. GGZ Momentum gaat ervan uit dat de cliënt de familie zoveel mogelijk zelf informeert. De behandelaar geeft indien nodig de cliënt de nodige ondersteuning. Wanneer een cliënt zelf niet in staat is om zijn/haar familie te informeren maar dit wel wil, dan bekijkt de betreffende behandelaar hoe en door wie de cliënt hierin ondersteunt kan worden.

Waar mogelijk streven wij naar één contactpersoon. In de meeste gevallen zal de behandelaar van de cliënt het eerste aanspreekpunt zijn van de cliënt. Vanzelfsprekend leggen wij de afspraken hierover vast in het cliëntendossier.

4. Wat heeft GGZ Momentum cliënten en hun naasten te bieden?

GGZ Momentum biedt ook speciaal voor familieleden en naasten een familieprogramma. Tijdens dit familieprogramma helpen wij familieleden en naasten om onder andere de verslaving en/of andere psychiatrische stoornissen en de effecten hiervan beter te begrijpen. Het is vaak moeilijk om een balans te houden in de aandacht voor jezelf en de aandacht en zorg voor de ander. Ervaringen worden gedeeld die herkenning en erkenning opleveren. Dit geeft veel steun en meer begrip voor je situatie. Je komt in contact met andere ouders, broers, zussen, partners of kinderen van andere cliënten. Deze bijeenkomsten vinden plaatsen zonder cliënten.

Wij vinden het belangrijk om aanbod te ontwikkelen waarbij wij ons richten op de cliënt en zijn/ haar omgeving. Dit zijn onder andere cursussen en therapieën zoals systeemtherapie, familiebuddy, brussenwandeling, ouder-kindwandeling, koppelgroep, relatieherstelweekend en systeemgroep verbonden aan de deeltijd behandeling.

Let wel dat niet elk aanbod op alle locaties van GGZ Momentum verzorgd wordt. Het hieronder beschreven aanbod kan dus per locatie verschillen. Actuele informatie over het aanbod van GGZ Momentum vind je op onze website www.ggzmomentum.nl.

Systeemtherapie

Tegenwoordig wordt relatie- en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd en heet de therapeut systeemtherapeut. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Vrijwel iedereen heeft een gezin, familie, vrienden of werk. Dit netwerk van relaties wordt ons sociale systeem genoemd. Bij het ontstaan én het oplossen van veel psychische of psychiatrische klachten, blijkt dit systeem een belangrijke invloed uit te oefenen. Daarom behandelt een relatie- en gezinstherapeut niet alleen de klachten van de persoon zelf, maar is er ook aandacht voor het systeem waarvan de persoon deel uitmaakt. Vandaar de naam relatie- en gezinstherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Bewezen is dat als er ook aandacht wordt geschonken aan het sociale systeem, er sneller herstel optreedt op de korte en de lange termijn.

Ouder-kindwandeling

Cliënten die op een actieve manier meer in contact met zichzelf willen komen en de verbinding met hun ouder of kind willen onderzoeken of verbeteren.

Koppelgroep

De groep voor koppels is gericht op het verbeteren van jullie onderlinge communicatie en het vergroten van verbondenheid. De groep heeft een praktische en ervaringsgerichte insteek waarbij er afzonderlijk als koppel gewerkt wordt met een opdracht, maar waarbij er ook de mogelijkheid is om een terugkoppeling te geven aan elkaar in de hele groep.

Relatieherstelweekend

Doelstelling: Doel van het partner herstel weekend is om de kans op herstel van de relatie te bevorderen  door te werken aan een nieuwe hechting met de meest belangrijke andere in het leven van de cliënt en diens partner. Dit herstel kan bijdragen aan het herstel van de cliënt betreffende zijn afhankelijkheidsproblematiek of andersoortige problematiek

Wanneer: Cliënten die deelnemen aan een behandeling komen terug in het systeem (relatie), die grotendeels onveranderd is. De boosheid, verdriet, pijn, teleurstellingen en vertrouwensbreuk die voor de behandeling  ontstaan zijn door het jarenlange gebruik, of door de jarenlange gedragingen,  liggen nog onopgelost te wachten bij thuiskomst.  Veelal vervalt men samen weer in dezelfde destructieve gewoonten met de belangrijkste relatie in zijn/haar leven,  voor beide zeer verdrietig.  De cliënt gaat vaak systeem therapeutisch aan de slag naast zijn eigen dagbehandeling, om deze patronen inzichtelijk te maken en te doorbreken. Dit proces loopt vaak traag en stellen haken ook voortijdig af omdat de basis moeilijk te veranderen en inzichtelijk te maken is. Stellen komen na een gesprek terug in hun comfortzone, en veel kennis en inzichten vervagen tussen de afspraken door. Dit vertraagt enerzijds het herstel van hechting en vertrouwen, maar zorgt er ook voor dat basiselementen die nodig zijn voor het herstel onvoldoende beklijven. Het relatie herstel weekend is erop gericht om juist hiervoor iets aan te bieden. Een intensief weekeinde waarbij de thema’s uitgebreid aan de orde komen en ingeoefend kunnen worden. Hierdoor wordt het fundament voor de vervolgtherapie gelegd, die verder in een individueel systeem traject opgepakt kan worden. (Hiermee bedoelen we dus een gezamenlijk individueel traject voor het echtpaar) Stellen kunnen hier bovendien ervaren, dat de thema’s waar zij zo mee worstelen ook gedeeld worden door andere stellen, om opnieuw draagkracht te vinden voor het vervolgtraject.

Systeemgroep verbonden aan de deeltijdbehandeling

Zoals beschreven bij het relatie en herstelweekend gaat dit grotendeels ook op voor cliënten die deelnemen aan een deeltijdbehandeling. Als een cliënt aan een deeltijdbehandeling deelneemt dan roept dat vaak veel vragen op bij zijn naasten. Tevens doorloopt de cliënt een proces, een verandering waarin het van belang is dat zijn of haar naasten deze verandering volgen, ondersteunen of aanvullen. Dit staat centraal in deze systeemgroep

Houdt er nogmaals rekening mee dat niet elk aanbod op alle locaties van GGZ Momentum verzorgd wordt. Het aanbod binnen GGZ Momentum blijft altijd in ontwikkeling. Actuele informatie over het familieprogramma en de verschillende cursussen en therapieën vind je op onze website www.ggzmomentum.nl.

5. Klachten of complimenten

Wil je ons een compliment geven, of vind je dat we iets beter hadden kunnen doen, over de manier waarop wij met jou of jouw familielid omgaan? Of loopt de behandeling anders dan je verwacht?

In beide gevallen horen wij het graag. Jouw ervaringen helpen ons om onze kwaliteit te verbeteren en klachten in de toekomst te kunnen voorkomen.

"Wij staan altijd open voor verbetering"

 

Waar kun je terecht?

Je kunt je compliment of klacht het beste rechtstreeks vertellen aan degene die daar verantwoordelijk voor is. Wil je dat niet, dan zijn er verschillende andere mogelijkheden zoals een klachtenbemiddelaar, geschillen- of de klachtencommissie.

Klachtenbemiddelaar

Onze klachtenbemiddelaar Sophie van Gent is het eerste aanspreekpunt. Zij kan een onafhankelijke/bemiddelende rol aannemen t.o.v. een persoon/team waar de klacht over gaat en zodoende beoordelen of de klacht intern met de betrokken personen opgelost kan worden. Zo kom je op een snelle en informele manier in gesprek met de juiste mensen. Mocht het op deze manier toch niet lukken, of wil je liever

Hoe een klacht wordt behandeld, lees je hier in het klachtenreglement.

Klachtenformulier

Of bekijk hier het klachtenformulier.

Hoe is de klachtenbemiddelaar te bereiken?

Meer informatie vind je ook onze website www.ggzmomentum.nl. Je bent niet verplicht de volgorde van de bovenstaande mogelijkheden aan te houden.

Tot slot

Mantelzorg

De hulp die jij, als partner, familielid, vriend(in) of naaste, biedt is mantelzorg. Deze zorg voor een ander kan soms intensief zijn. Ben jij mantelzorger van een cliënt van GGZ Momentum en wil jij jouw verhaal kwijt? Of ben jij opzoek naar informatie die over het onderwerp mantelzorg gaat, dan kan jij terecht bij MEZZO www.mezzo.nl, de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste.

Meer informatie vindt u ook op onze website www.ggzmomentum.nl.

ggz-momentum-logo

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap