Ondernemingsraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen

De ondernemingsraad (OR) is een onafhankelijk inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen GGZ Momentum. De OR bestaat uit werknemers die namens de werknemers overleggen met de werkgever. De ondernemingsraad van Momentum bestaat uit 6 leden.

Wat doet de ondernemingsraad?

De Ondernemingsraad van GGZ Momentum wordt vertegenwoordigd door het personeel. De Ondernemingsraad van GGZ Momentum heeft een eigen missie: zij staat voor een stabiele, toekomstgerichte organisatie, waarin medewerkers actief betrokken worden bij de ontwikkelingen.

De taakstelling van de OR is tweeledig; het voeren van overleg met de bestuurder en tevens het vertegenwoordigen van de werknemers in de organisatie. Niet alleen op de sociale onderdelen van het beleid, maar ook de financieel-economische, strategische onderdelen en andere invalshoeken. Het goed functioneren van de organisatie is daarmee niet alleen een zaak van de bestuurder, maar ook van de werknemers en dus van de OR. Om deze taken uit te kunnen voeren geeft de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) aan de OR een aantal basisbevoegdheden.

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap