Kwaliteit van zorg

GGZ Momentum wil de best mogelijke zorg aan haar cliënten bieden. Wij proberen op zoveel mogelijk manieren de kwaliteit continu te verbeteren. Dat doen we door middel van interne en externe opleidingen en onderwijs, supervisie, intervisie en vakgroepoverleggen. Ook wordt veel aandacht besteed aan verschillende vormen van onderzoek in samenwerking met meerdere universiteiten.

GGZ Momentum, Jaarverslag

Ieder jaar wordt er bij GGZ Momentum een jaarverslag gemaakt. Hierin kijken wij terug op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

HKZ-Certificering

HKZ ISO 9001ISO 9001Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie.

De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt. De hands-on mentaliteit en eigen verantwoordelijk en stem van onze medewerkers spelen hierin een essentiële rol.

“We hebben ons HKZ-certificaat behaald in 2011 en deze is na elke jaarlijkse audit weer verlengd”

Professioneel statuut

In het Professioneel Statuut beschrijft GGZ Momentum vanuit welk gedachtegoed en visie we haar missie nastreven en binnen welke wettelijke kaders dat plaatsvindt. Het Professioneel Statuut geeft aan wat GGZ Momentum onder professionaliteit verstaat en hoe daarin de verantwoordelijkheid van de professional en van de instelling geregeld is.

Conform wet- en regelgeving heeft elke zorginstelling behoefte aan een Professioneel Statuut. Die behoefte ontstaat mede door de complexiteit van de professionele omgeving waarin de zorg verstrekt wordt en het multidisciplinaire karakter daarvan. Het statuut Professioneel Statuut is ongeacht discipline en/of positie op een ieder werkzaam binnen GGZ Momentum van toepassing. Dit is verankerd in de CAO-GGZ, hoofdstuk 4 artikel 1.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

GGZ Momentum ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor het bieden van onze zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken. We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften. GGZ Momentum is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer je deze website gebruikt en wanneer we aan jou zorg verlenen. In de onderstaande pdf-file lees je in ons privacy reglement precies hoe we dat doen, welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Onderzoek

Binnen GGZ Momentum wordt, om de kwaliteit van de behandelingen te verbeteren, veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek. Het gaat hier om zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

Naast effectmetingen van de behandelingen door middel van de Routine Outcome Monitoring (ROM), worden ook voorspellers van behandeluitkomsten met name op het gebied van verslaving onderzocht. Ook willen we graag weten wat het effect is van onze deeltijdbehandelingen, daarom doen we onderzoek naar het effect hiervan op de kwaliteit van leven. Dit gebeurt in samenwerking met hoogleraren van UMC Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen, Fontys Hogeschool en de Universiteit van de Humanistiek.

Jaarlijks vullen cliënten een tevredenheidsvragenlijst (CQI) in. Voor meer informatie bekijk hier de CQI-meting.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

GGZ Momentum heeft een kwaliteitsstatuut. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt u onder andere in staat te participeren in de besluitvorming rond uw behandeling. In het statuut wordt onder andere bepaald wie binnen GGZ Momentum als regiebehandelaar op mogen treden.

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben het standaardmodel van het kwaliteitsstatuut ggz in 2016 opgesteld. Sinds 1 januari 2018 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. In Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat GGZ Momentum geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Opleidingsinstituut

We hebben binnen Momentum de Praktijkopleiding voor psychologen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. De opleiding voor gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut zijn basisopleidingen die geregistreerd zijn binnen de wet Beroepen In de Gezondheidszorg (art. 3, wet BIG) en vormen een wettelijke voorwaarde om zelfstandig te kunnen werken binnen het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg.

Het P-opleidingsteam is het team dat de praktische uitvoering verzorgt van de opleidingen. Het team bestaat uit praktijkopleider Tanja van Hazendonk (klinisch psycholoog).

Wij bieden opleidingsplaatsen aan medewerkers die bij ons een vast dienstverband hebben. Hiervoor bestaat intern een sollicitatieprocedure.

GGZ Momentum heeft een opleidingsovereenkomst met RINO Zuid-Nederland, die het cursorische gedeelte van de genoemde opleidingen aanbiedt. Voor de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de GGzE (GGZ Eindhoven) en GGZ Oost Brabant. Voor beide opleidingen hebben we jaarlijks meerdere opleidingsplekken. Voor deze opleidingsplaatsen wordt intern geworven. Algemene en specifieke informatie over de opleidingen staan op de site van RINO Zuid Nederland Eindhoven

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap