ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. December 2023 is GGZ Momentum officieel opgenomen in het ANBI-register van de belastingdienst.

Beleidsplan

Stichting GGZ Momentum

KvK-nummer: 50975382
RSIN nummer: 823027235

GGZ Momentum maakt deel uit van VIGO Groep.

Bestuur en Toezicht

De directie en daarmee dagelijkse leiding van Stichting GGZ Momentum bestaat uit F. van Casteren en I. Poels., welke verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur van VIGO.

De Raad van Toezicht van VIGO is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit H. van Veldhuizen (voorzitter), M. Muller (vice voorzitter), R.H. van de Beeten, A. Boekelman-Wilhelm, M. Philippens en R. van der Gaag.

Beloningsbeleid

Stichting GGZ Momentum volgt voor de beloning van haar bestuurders en toezichthouders de richtlijnen van de NVTZ/NTZD en de regeling Wet Normering Topinkomens (WNT). Voor haar medewerkers past GGZ Momentum de CAO GGZ toe.

Activiteiten

De activiteit die Stichting GGZ Momentum hiertoe hoofdzakelijk uitvoert betreft het bieden van gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor geestelijke gezondheidszorg, met een specifieke deskundigheid in het behandelen van verslavingen, eetstoornissen en aanhoudende psychische klachten.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt er een transparant financieel verslag opgesteld en gepubliceerd om inzicht te geven in de besteding van middelen en de behaalde resultaten.

Standaardformulier publicatieplicht

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap