Missie en visie

GGZ Momentum wil een gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorginstelling zijn die zich toelegt op het bieden van zorg aan mensen die problemen hebben met het gebruik van genotsmiddelen en mensen waarvan het leven door hun gewicht en eetgewoonten wordt beheerst. Niet alleen voor deze problemen willen we zorg bieden maar ook voor alle bijkomende problemen zoals persoonlijkheidsproblemen, stemmingsproblemen en angstproblemen. Dergelijk bijkomende problemen worden doorgaans co-morbiditeit genoemd.

Effectief, doelmatig en duurzaam

De zorg die GGZ Momentum wil bieden dient effectief, doelmatig en duurzaam te zijn, waarbij de belastbaarheid van de zorgvrager, de medewerkers en de maatschappij telkens kritisch zal worden meegewogen. GGZ Momentum wil daarmee uitgroeien tot een centrum voor excellente en topklinische zorg.

Persoonlijke ervaringen van ieder individu

GGZ Momentum wil zorg bieden aan haar zorgvragers vanuit een existentieel mensbeeld. Kort gezegd wil een existentieel mensbeeld zeggen dat wij kijken naar mensen vanuit de opvatting dat mensen ernaar streven om een individu te kunnen zijn, om te kunnen bestaan als individu. Daarbij komt ook de opvatting dat het bestaan van een mens niet te reduceren is tot iets anders dan zijn eigen ervaringen. Als je dat accepteert als mensbeeld dan kun je de emoties, het gedrag en gedachten van een persoon alleen begrijpen vanuit de wens om een individu te kunnen zijn en vanuit zijn of haar persoonlijke ervaringen. Subjectiviteit, het persoonlijke, de persoonlijke ervaringen van onze cliënten staan dan ook centraal in onze behandelvisie.

Leren omgaan met angst

Vanuit een existentieel mensbeeld kun je ook kijken naar de klachten of het lijden van onze cliënten. De wens om te willen bestaan, en dan specifiek om te bestaan als individu, gaat immers gepaard met de angst dat bestaan op te geven. Letterlijk door de dood te vrezen bijvoorbeeld maar ook minder letterlijk door de vrees om onopgemerkt te blijven en niet gezien te worden. Die angst kan zich op allerlei wijzen manifesteren in alle aspecten van het leven en de mate waarin we deze angst ervaren en de wijze waarop we omgaan met die angst is, zo menen wij, bepalend voor het geestelijk welzijn.

De worsteling met die angsten kan ons ook belemmeren in het verwezenlijken van onze individualiteit en van dat wat wij als waardevol ervaren in het leven. En soms kan die worsteling zo belemmerend zijn dat het ons dagelijks functioneren, gaat bedreigen en spreken we van stemmingsproblemen, angststoornissen, dwangklachten maar ook verslavings– of eetproblematiek.

Meer dan de klacht alleen

Wij zien het Bio-psycho-sociaal model door de existentiële bril in de zin dat die existentiële angsten volgens ons een “biologisch gegeven” zijn en in een dynamische wisselwerking zijn met omgevingsfactoren. Ze vormen de basis onder onze ervaringen en dragen bij aan het vormen van structuren als karakter en persoonlijkheid wat zich weer uit in gedragsmatige structuren en reacties. Het zijn de structuren die bepalen hoe we kijken naar de wereld, hoe we de wereld ervaren en hoe we in die wereld staan.

Psychische problemen zien wij dan ook als minder gunstige uitkomsten van deze dynamische wisselwerking, wat uiteindelijk belemmerend zou kunnen zijn in het realiseren van dat wat men als belangrijk of zinvol ervaart in het leven. In de behandeling van mentale problemen staat bij GGZ Momentum het individu, zijn constitutie, zijn ervaring en levensverhaal centraal.

Systemische benadering

Problemen waarvoor mensen zorg zoeken worden in deze visie ervaren als een integraal deel van de persoon. Dit betekent min of meer dat de problemen waarvoor mensen zorg zoeken niet als van de persoon geïsoleerde fenomenen kunnen worden beschouwd, zoals een diagnose dat in essentie doet, maar meer als een geheel geïntegreerd aspect van de zorgvrager zelf beschouwd kan worden. De consequentie is dan ook dat we, vanuit deze visie geredeneerd, psychische problemen pas begrijpen als we de persoonlijke geschiedenis van de hulpvrager kennen. Het mag duidelijk zijn dat wij naast het individuele vooral ook een “systemische benadering” integreren in ons aanbod.

Ook is de consequentie dat het gedragsmatige aspect van de zorgvrager wel het uitgangspunt voor behandeling is, maar dat het nooit het enige aspect of zelfs het eindpunt voor behandeling is. Het bovenstaande gelezen hebbende zal duidelijk zijn dat ons hulp aanbod dan ook altijd meerdere aspecten zal beslaan. Ons zorgaanbod is dan ook breed en bestaat onder andere uit: medische zorg, psychotherapeutische zorg, systeemtherapie, spiritualiteit en ervaringsdeskundigheid.

De onderliggende klacht als kern

We zien middelengebruik of eetproblemen als een onbewuste strategie die je in het leven hebt ontwikkeld om om te gaan met situaties die je structureel als belastend of moeilijk ervaart. Bijvoorbeeld door de eisen die er aan je in het sociale verkeer worden gesteld, of op het werk, school of binnen het gezin. De spanningen die dat veroorzaakt zouden dragelijk gemaakt worden met (genots)middelen.

Omdat je het als een structureel probleem ervaart ligt herhaald gebruik voor de hand wat tot een eetstoornis of een verslaving leidt. Mensen die hiertoe geneigd zijn hebben vaak ook last van prestatiedrang, perfectionisme of juist gedrag dat kenmerken heeft als terughoudendheid in sociale contacten, een hoge mate van onzekerheid, een grote behoefte om aardig gevonden te willen worden en stressgevoelig zijn. Als je dergelijke kenmerken hebt loop je een verhoogde kans om bijvoorbeeld in een bepaalde levensfase, of onder bepaalde aanhoudende omstandigheden zoals een hoge werkdruk of een traumatische ervaring, gebruik te maken van middelen om de spanningen wat te verlagen. Heel bekend is bijvoorbeeld het drankgebruik om je tijdens een feestje of een praatje wat comfortabeler te kunnen voelen. Het is dan ook te begrijpen vanuit dit standpunt dat verslavingsproblemen en eetproblemen nooit alleen voorkomen maar altijd of in de meeste gevallen gepaard gaan met bijkomende klachten. Het is die onderliggende klachten die aangepakt dient te worden om de kern te raken.

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap