Zorgverzekeraars

Informatie voor zorgverzekeraars

Jaren na de oprichting in 2010 is GGZ Momentum in volume en bereik groter geworden, maar staan de idealen nog steeds overeind. Vanaf de start heeft GGZ Momentum er geloof in gehad dat zorg ‘anders’ kan worden ingericht dan beschikbaar is bij de ‘gevestigde orde’. Anders in de zin dat het laagdrempeliger, duurzamer en effectiever kan.

Onze organisatie

GGZ Momentum heeft vijf behandellocaties.

Het behandelteam bestaat uit ongeveer 170 veelal academisch opgeleide behandelaren, zoals psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychologen, systeemtherapeuten en lichaamsgerichte behandelaren. Als multidisciplinair team bieden zij zorg in verschillende intensiteiten; ambulant individueel- en groepstherapie, meerdaagse ambulante dagbehandeling en hoog intensieve ambulante behandeling. Middels structurele behandelevaluatie en bijstellen van behandeldoelen wordt het herstel van de cliënt tijdens behandeling altijd centraal gesteld en behandeling wanneer nodig en mogelijk bijgesteld om effectieve zorg te kunnen bieden.

GGZ Momentum is georganiseerd in een platte organisatie structuur, kleinschalige, zelfsturende locaties zonder management of facilitaire dienst en een centralisatie van ondersteunende diensten welke de teams vanuit de betreffende disciplines ondersteunen. Het personeelsbeleid is volledig afgestemd op de platte organisatie structuur, met een OR in de vorm van een sociocratisch kringmodel (iedereen is lid van de OR) en enkel loondienstverbanden om binding met de instelling en de patiënt te borgen. dat wil zeggen dat er geen zzp’ers voor GGZ Momentum werken.

GGZ Momentum investeert in kwaliteit, opleiding, onderzoek (bijvoorbeeld met de Universiteiten van Amsterdam, Nijmegen, Zwolle) en onderwijs om te kunnen voldoen aan de normen van Top GGZ, maar temeer om personeel, opgevoed in de Momentum-cultuur voor langere tijd te binden zodat de zorg voor onze patiënten daarvan profiteert.

Doelgroep

GGZ Momentum is een GGZ-instelling met een specifieke deskundigheid in het behandelen van zeer complexe problematiek zoals persoonlijkheidsproblematiek, angstoornissen, trauma en dat gepaard gaat met enige vorm van destructieve coping. Denk hier bij aan coping uit het obsessieve compulsieve spectrum zoals middelen- en/of procesverslaving en eetproblematiek. Onze teams hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van die combinatie. Een verslaving is immers nooit een op zich zelf staand probleem.

GGZ Momentum gelooft in een multidimensionaal behandelmodel (bijvoorbeeld: sommige eetstoornissen kunnen samen behandeld worden met verslavingsproblemen) omdat het dezelfde onderliggende problematiek kent. Dat wil zeggen dat dezelfde behandeling kan ingezet worden voor verschillende hulpvragen.

GGZ Momentum is in beginsel een specialistische GGZ-instelling. Wanneer de zorgbehoefte van een cliënt meer aansluit bij de Generalistische Basis-GGZ, kan dit ook aangeboden worden. Zo hoeft er niet doorverwezen te worden en kan behandeling met dezelfde visie en vaak ook dezelfde behandelaren voortgezet worden.

Multidisciplinaire teams

GGZ Momentum heeft een vlakke organisatiestructuur en hanteert relatief kleine multidisciplinaire teams verdeeld over 5 ambulante behandellocaties in het Zuiden van Nederland. Samen met het gecentraliseerde team van ondersteunende diensten zijn er begin 2020 zo’n 170 medewerkers voor GGZ Momentum.

Toekomst en beleidsdoelstellingen

Bij de beleidskeuzes heeft GGZ Momentum in overweging genomen: de politieke tendens, onze eigen ambities (innovatie) en het veranderende landschap van behandeling (meer ambulant, minder klinisch).

Toelating en kostenbeleid

GGZ Momentum is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-227291. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

GGZ Momentum heeft voor 2017 bewust gekozen om als niet-gecontracteerde zorgaanbieder, laagdrempelige zorg te verlenen aan eenieder die aansluit bij ons zorgaanbod. In geval van zorgverzekeringspolissen die minder dan 75% vergoed van het gemiddeld gecontracteerde tarief, zijn wij genoodzaakt het overige deel tot 75% in rekening te brengen bij cliënt. Het deel tussen 75% en 100% brengen wij nooit in rekening bij de cliënt. In de regel betekent dat 95% van onze cliënten geen eigen bijdrage hoeft te betalen voor onze zorg. Hierdoor kunnen we laagdrempelige zorg aanbieden aan eenieder die dit nodig heeft.

Kwaliteit op #1

Zorgkwaliteit is aan continue verbetering onderhevig. Dat doen we door middel van interne en externe kwaliteitstoetsing. Opleidingen, onderwijs, supervisie, intervisie en vakgroepoverleggen staan hoog in het vaandel.

GGZ Momentum heeft opleidingsplaatsen voor GZ-Psychologen en Psychotherapeuten in opleiding en mag zich daarmee opleidingsinstituut noemen.
Ook wordt veel aandacht besteed aan verschillende vormen van onderzoek in samenwerking met meerdere universiteiten. GGZ Momentum is sinds 2011 HKZ gecertificeerd.

Ketenpartners

GGZ Momentum is een specialistisch behandelcentrum. Voor cliënten die andere hulp nodig hebben dan die wij kunnen bieden, onderhouden wij nauw contact met daarin gespecialiseerde instellingen. Denk hierbij aan begeleiding op de leefgebieden woon, arbeid en financiën.

In ons kwaliteitsstatuut staan de meest belangrijke ketenpartners benoemd.

Beleidskeuzes

Visie: Patiënten in staat stellen om, om te gaan met de dagelijkse verantwoordelijkheden, door het aanbieden van hoogspecialistische zorg met wetenschappelijke basis.

Missie: Het voort ontwikkelen van een efficiënte GGZ instelling waarin gecontracteerde ambulante zorg om financieel- en zorggerelateerde motivatie groeit en de klinische zorg in verhouding afneemt.

Strategie: Investeren op onderzoek en onderwijs en het vergroten van het aanbod van (intensieve) ambulante behandelingen.

Beleidsdoelstellingen

1. Relatieopbouw zorgverzekeraars: Inzet op relatieopbouw met verzekeraars ten behoeve van contractering vanaf 2018. We zullen in gesprek gaan met zorgverzekeraars ten aanzien van de inventarisatie van de behoefte van de verzekeraar en offertebesprekingen.

2. Doorontwikkelen naar top-GGZ: GGZ Momentum wil voor 2020 een Top GGZ instelling zijn. Dat betekent dat de organisatie zich moet professionaliseren op 14 criteria. De belangrijkste doelstellingen voor 2017 richten zich op het bundelen (en publiceren) van het reeds bestaande wetenschappelijk onderzoek, de start van de Momentum Academy en het starten van een samenwerking met een Universiteit.

3. Nieuwe locatie voor meer hoog intensieve ambulante zorg: In het najaar van 2017 wil GGZ Momentum een nieuwe locatie starten voor meer hoog intensieve ambulante zorg. Centraal tussen de huidige ambulante behandellocaties.

4. Wetenschappelijk onderzoek: In 2018 zal verder worden gewerkt aan het behalen van de 14 criteria voor het Top-GGZ predicaat. Dit betekent dat GGZ Momentum werkt aan het behouden en/of binnenhalen van boegbeelden in de sector, meerdere senior onderzoekers in dienst heeft en een eerste evaluatie uitvoert ten aanzien van de samenwerking met de Universiteit(en).

5. Uitbreiden ambulant aanbod: Gezien de politieke tendens werkt GGZ Momentum toe naar ambulantisering van de zorg. Dat betekent dat er enkele kleinere extra poliklinieken worden geopend in het zuiden van Nederland en een eventuele splitsing plaats gaat vinden van de vestiging in Breda over zowel Breda als Tilburg. Het totaal aantal FTE aan behandelend personeel wordt verhoogd ten aanzien van een gelijkblijvende overhead. Daarnaast kan er op die manier meer lokaal dan regionaal gewerkt worden en staan we op die manier nog dichter bij de cliënt.

6. Hoogspecialistische patiëntenzorg: GGZ Momentum levert in 2020 hoogspecialistische patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, trainingen, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding.

7. Hoogspecialistische patiëntenzorg: In 2023 werkt GGZ Momentum grotendeels met gecontracteerde zorg (vanaf 2018 gefaseerd opbouwen).