Organisatie & context

GGZ Momentum wil een gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorginstelling zijn die zich toelegt op het bieden van zorg aan mensen die problemen hebben met het gebruik van genotsmiddelen en mensen waarvan het leven door hun gewicht en eetgewoonten wordt beheerst. Niet alleen voor deze problemen willen we zorg bieden maar ook voor alle bijkomende problemen zoals persoonlijkheidsproblemen, stemmingsproblemen en angstproblemen. Dergelijk bijkomende problemen worden doorgaans co-morbiditeit genoemd.

De zorg die GGZ Momentum wil bieden dient effectief, doelmatig en duurzaam te zijn, waarbij de belastbaarheid van de zorgvrager, de medewerkers en de maatschappij telkens kritisch zal worden meegewogen. GGZ Momentum wil daarmee uitgroeien tot een centrum voor excellente en topklinische zorg.

GGZ Momentum wil zorg bieden aan haar zorgvragers vanuit een existentieel mensbeeld.
Kort gezegd wil een existentieel mensbeeld zeggen dat je kijkt naar mensen vanuit de opvatting dat mensen ernaar streven om een individu te kunnen zijn, om te kunnen bestaan als individu. Daarbij komt ook de opvatting dat het bestaan van een mens niet te reduceren is tot iets anders dan zijn eigen ervaringen. Als je dat accepteert als mensbeeld dan kun je de emoties, het gedrag en gedachten van een persoon alleen begrijpen vanuit de wens om een individu te kunnen zijn en vanuit zijn of haar persoonlijke ervaringen. Subjectiviteit, het persoonlijke, de persoonlijke ervaringen van onze cliënten staan dan ook centraal in onze behandelvisie.

GGZ Momentum is een jonge en ambitieuze organisatie waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Sinds de oprichting in 2010 is de omzet gegroeid naar meer dan 10 miljoen. Momenteel heeft de instelling een omvang van circa 150 fte en in 2018 werd zorg verleend aan 1200 cliënten. De groei van de afgelopen jaren geeft een frisse dynamiek met kansen maar stelt ook eisen aan de organisatie en Raad van Toezicht. We functioneren op basis van wederzijds vertrouwen en zoeken ieders toegevoegde waarde in het geheel.

Profiel

• U heeft een academisch werk- en denkniveau
• Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
• Gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening in de GGZ-sector;
• Nauwe betrokkenheid en affiniteit met ggz, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en trauma in bijzonder;
• Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk;
• Maatschappelijk actief en een ondernemende instelling;
• Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; bekendheid met de
issues van corporate governance;
• Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
• Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen
vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te
kunnen toetsen;
• Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• In de afgelopen 5 jaar geen relatie met GGZ Momentum als medewerker en/of cliënt of familielid in 1e of 2e graad;
• Beschikken over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau;
• Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Functieomschrijving Lid RvT

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de doelrealisatie en continuïteit van GGZ Momentum. De Raad van Toezicht bepaalt o.a. de einddoelstelling, stelt statuten vast, legt verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur vast, stelt het bestuur aan en keurt beleid goed.

Het functioneren van de onderneming en van de bestuurders wordt door de raad kritisch gevolgd. De Raad van Toezicht geeft proactief advies (distantie versus betrokkenheid) en bewaakt de naleving van de statuten en het reglement. Wij volgen het profiel toezichthouder zorg 2.0.2.0 van de NVTZ en willen daarmee bereiken dat we toegevoegde waarde opleveren voor de zorg die GGZ Momentum levert. Wederzijds vertrouwen met inspiratie en verbinding is daarbij het uitgangspunt. We zijn vooral een ‘raad van vooruitkijken’ en leren van achteruit kijken.

De Raad van Toezicht is tevens een klankbord voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij de raad van bestuur van GGZ Momentum van adviezen kunnen voorzien.

Specifieke profieleisen

U versterkt de Raad van Toezicht op de aandachtsgebieden bestuurlijk/sociaal domein en zorginhoudelijk. We verwachten dat u sociaal betrokken bent en meer dan gemiddeld geïnteresseerd bent in de problematiek van de doelgroep. Voor beide functies geldt dat wij verwachten dat u de GGZ-sector kent.

Tijdsbesteding
Circa 6 vergaderingen per jaar.

Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van GGZ Momentum is gebaseerd op richtlijnen van de NVTZ.

Contact en procedure
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Jan Luursema, voorzitter Raad van toezicht: jan.luursema@mapalana.nl of telefonisch op 0653 178681

Lid Raad van Toezicht, profiel Ondernemer en meer

Wij willen allereerst dat de cliënt de juiste zorg krijgt, de organisatie is daarop volgend. De cultuur van GGZ Momentum vraagt daarom van alle betrokkenen specifieke persoonlijke kenmerken zoals toewijding, wijsheid en ervaring. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat uit te oefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk en in ieder geval kennis van voor GGZ Momentum relevante netwerken. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van GGZ Momentum als geheel. Ook verwachten we van iedere toezichthouder dat hij/zij kan werken en functioneren in een cultuur met ondernemerschap. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de Raad als geheel. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

Als gevolg van het reglementair aftreden en de afsplitsing van een onderdeel van de instelling zijn wij op zoek naar tweetal nieuwe toezichthouders, We zoeken nu specifieke aanvulling op de aandachtsgebieden bestuurlijk/sociaal domein en zorginhoudelijk. Graag willen wij in 2019 deze vacatures invullen.
Uw sollicitatie voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae kunt u bij voorkeur indienen via email ter attentie van de Ans van der Heijden, a.vanderheijden@ggzmomentum.nl onder vermelding van vacature Lid RvT Momentum.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie voor 30 augustus. Op vrijdag 27 september 2019 zijn de sollicitatie gesprekken gepland.