Familieraad

Een familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen GGZ Momentum die de collectieve belangen van de familie van de cliënt behartigt. De familieraad bestaat uit familieleden van cliënten die in de instelling onder behandeling zijn.

Wat doet de familieraad?

De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie (en cliënten) en werkt aan de structurele oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van cliënten in de instelling. Ook het feit dat familie vaak zelf ondersteuning nodig heeft, wordt daarbij onder de aandacht gebracht. Het uiteindelijke doel is altijd zo optimaal mogelijke zorg voor de cliënt en de familie.

Wat GGZ Momentum verstaat onder een goed familiebeleid

  • Richtlijnen voor de wijze waarop familie wordt bejegend, geïnformeerd en betrokken
  • Een goed gefaciliteerde familieraad
  • Een formele klachtenregeling voor familie
  • Meewerken aan kwaliteitsverbetering van het zorgaanbod

 | Bekijk hier ons familiebeleid | 

Collectieve belangenbehartiging voor familie

De familieraad behartigt de collectieve belangen van familie. Als een familielid een probleem ervaart in de manier waarop hij bejegend wordt, als hij niet of niet goed geïnformeerd wordt over of betrokken bij de behandeling van zijn naaste, dan is dit familielid mogelijk niet de enige. Als vragen, zorgen en (goede of slechte) ervaringen door anderen gedeeld worden, is de familieraad het aangewezen orgaan om deze aan de orde te stellen.

De familieraad kan binnen de instelling afspraken maken voor structurele verbeteringen, en bewaakt of deze ook daadwerkelijk doorgevoerd worden. Op deze manier is er in een groot aantal instellingen al veel bereikt. Richtlijnen voor medewerkers over het bejegenen, informeren en betrekken van familie zijn hier een voorbeeld van. Ook familie-organisaties maken zich sterk voor de belangen van naasten.

Contact met de achterban

Individuele familieleden zijn de oren en ogen van de familieraad. Om de belangen van familie goed te kunnen behartigen, heeft de familieraad voeding nodig vanuit de achterban. Aarzel dan ook niet om met een vraag of klacht contact op te nemen met de familieraad binnen de instelling.

De familieraad kan altijd versterking gebruiken. Op verschillende manieren kunt u actief worden voor de familieraad: naast deelname aan vergaderingen zijn er ook mensen nodig voor geven van informatie, het organiseren van bijeenkomsten voor familie en het contact leggen met de achterban.

Contact met de familieraad

Als familie of naaste van cliënten van GGZ Momentum kun je contact opnemen met Heleen Eliëns (voorzitter familieraad) via het emailadres: familieraad@ggzmomentum.nl.

ggz-momentum-logo

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap